صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۵۲۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۴۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۴,۵۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۲,۱۱۹,۱۱۴,۱۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۴۴۱,۶۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۲۶۸,۷۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۲۶۸,۷۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۲۴,۴۴۱,۶۹۴ ۲۴,۲۶۸,۷۵۷ ۲۴,۲۶۸,۷۵۷ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۲,۱۱۹,۱۱۴,۱۹۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۲۴,۴۴۱,۴۶۳ ۲۴,۲۶۸,۵۲۶ ۲۴,۲۶۸,۵۲۶ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۲,۱۱۷,۸۵۳,۲۶۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۲۴,۴۴۳,۳۷۰ ۲۴,۲۷۰,۴۳۳ ۲۴,۲۷۰,۴۳۳ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۲,۱۲۸,۲۳۵,۳۵۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۲۴,۸۵۸,۹۲۳ ۲۴,۶۸۳,۱۹۴ ۲۴,۶۸۳,۱۹۴ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۴,۳۷۵,۳۰۶,۵۶۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۲۴,۵۳۵,۲۳۰ ۲۴,۳۶۰,۶۹۹ ۲۴,۳۶۰,۶۹۹ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۲,۶۱۹,۶۴۷,۵۸۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۴,۵۵۵,۰۶۵ ۲۴,۳۸۰,۴۱۴ ۲۴,۳۸۰,۴۱۴ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۲,۷۲۶,۹۷۳,۵۱۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲۴,۶۷۲,۲۷۶ ۲۴,۴۹۶,۸۴۲ ۲۴,۴۹۶,۸۴۲ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۳,۳۶۰,۸۰۶,۴۰۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۳,۷۴۰,۷۸۸ ۲۳,۵۷۵,۳۸۴ ۲۳,۵۷۵,۳۸۴ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۲۸,۳۴۴,۳۸۷,۷۸۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۳,۷۴۳,۰۴۷ ۲۳,۵۷۷,۶۴۳ ۲۳,۵۷۷,۶۴۳ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۲۸,۳۵۶,۶۸۹,۳۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۳,۷۴۵,۳۰۷ ۲۳,۵۷۹,۹۰۳ ۲۳,۵۷۹,۹۰۳ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۲۸,۳۶۸,۹۹۲,۴۴۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۴,۰۱۸,۸۵۲ ۲۳,۸۴۵,۲۵۷ ۲۳,۸۴۵,۲۵۷ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۲۹,۸۱۳,۵۷۷,۱۴۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۲۴,۵۸۰,۴۸۳ ۲۴,۴۰۱,۰۹۴ ۲۴,۴۰۱,۰۹۴ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۲,۸۳۹,۵۵۷,۶۹۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۲۴,۳۲۳,۸۰۰ ۲۴,۱۴۴,۶۸۰ ۲۴,۱۴۴,۶۸۰ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۱,۴۴۳,۶۳۶,۳۷۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۲۴,۴۰۲,۷۵۹ ۲۴,۲۲۳,۱۲۲ ۲۴,۲۲۳,۱۲۲ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۱,۸۷۰,۶۷۸,۳۵۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۲۴,۶۹۷,۴۰۷ ۲۴,۵۱۰,۴۸۳ ۲۴,۵۱۰,۴۸۳ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۳,۴۳۵,۰۷۱,۵۷۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۴,۶۹۹,۹۰۲ ۲۴,۵۱۲,۹۷۸ ۲۴,۵۱۲,۹۷۸ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۳,۴۴۸,۶۵۲,۵۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۲۴,۷۰۲,۳۹۷ ۲۴,۵۱۵,۴۷۳ ۲۴,۵۱۵,۴۷۳ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۳,۴۶۲,۲۳۵,۲۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۲۴,۳۰۲,۳۹۴ ۲۴,۱۱۷,۹۹۶ ۲۴,۱۱۷,۹۹۶ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۱,۲۹۸,۳۶۸,۶۲۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۴,۳۰۲,۹۶۷ ۲۴,۱۱۸,۵۶۹ ۲۴,۱۱۸,۵۶۹ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۳۱,۳۰۱,۴۸۸,۸۰۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۳,۸۵۵,۰۸۳ ۲۳,۶۶۷,۷۵۲ ۲۳,۶۶۷,۷۵۲ ۰ ۰ ۱۸,۷۳۶ ۰ ۱۳,۲۹۲ ۵,۴۴۴ ۱۲۸,۸۴۷,۲۴۴,۵۴۳
  مشاهده همه