صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۵۲۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۱,۴۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۹,۷۶۵,۶۶۰,۲۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۸۳۱,۶۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۶۵۳,۳۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۶۵۳,۳۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۸,۸۳۱,۶۸۵ ۱۸,۶۵۳,۳۱۷ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۵۹,۷۶۵,۶۶۰,۲۳۸
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۸,۵۷۷,۶۹۲ ۱۸,۴۲۱,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۵۷,۷۷۶,۷۲۸,۱۴۵
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۱۷,۷۱۱,۴۰۱ ۱۷,۵۶۰,۶۶۲ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۵۰,۴۰۷,۰۷۰,۰۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۷,۷۱۱,۷۸۶ ۱۷,۵۶۱,۰۴۷ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۵۰,۴۱۰,۳۶۴,۱۳۶
  ۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۷,۷۱۲,۱۷۱ ۱۷,۵۶۱,۴۳۱ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۵۰,۴۱۳,۶۵۹,۲۸۹
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۷,۱۷۰,۲۰۸ ۱۷,۰۲۳,۷۴۲ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۴۵,۸۰۸,۳۴۸,۹۷۲
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۷,۰۰۵,۶۸۵ ۱۶,۷۹۹,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۴۳,۸۸۹,۶۲۵,۴۴۸
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۸,۵۰۹,۱۳۲ ۱۸,۲۳۰,۴۶۹ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۵۶,۱۴۳,۹۷۱,۱۲۲
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۸,۵۰۹,۸۴۱ ۱۸,۲۳۱,۱۷۸ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۵۶,۱۵۰,۰۴۲,۴۱۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۲۰,۳۰۷,۲۹۹ ۲۰,۰۱۶,۴۸۵ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۷۱,۴۴۱,۱۹۱,۴۰۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۲۰,۳۰۸,۰۳۹ ۲۰,۰۱۷,۲۲۴ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۷۱,۴۴۷,۵۲۴,۷۲۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۲۰,۳۰۸,۶۱۲ ۲۰,۰۱۷,۷۹۷ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۴,۲۸۶ ۱۰,۱۲۷ ۸,۵۶۵ ۱۷۱,۴۵۲,۴۳۰,۸۴۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۲۱,۳۲۸,۴۰۱ ۲۱,۱۲۹,۴۶۰ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۷۱,۵۳۴,۶۸۹,۸۱۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۲۲,۵۶۵,۲۱۳ ۲۲,۳۳۹,۰۴۰ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۸۷,۰۷۹,۰۰۱,۹۶۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۲۲,۶۱۷,۲۲۵ ۲۲,۳۹۰,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۸۷,۷۴۳,۱۸۳,۴۲۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۲۲,۱۹۰,۶۶۰ ۲۱,۹۶۷,۰۲۳ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۸۲,۲۹۸,۲۱۶,۰۳۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۲۲,۶۵۹,۲۸۸ ۲۲,۴۳۲,۴۶۶ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۸۸,۲۷۹,۶۱۹,۷۹۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۲۲,۶۵۹,۶۹۷ ۲۲,۴۳۲,۸۷۵ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۸۸,۲۸۴,۸۸۱,۵۰۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۲۲,۶۶۰,۱۰۷ ۲۲,۴۳۳,۲۸۵ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۸۸,۲۹۰,۱۴۶,۸۳۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۲۳,۴۹۱,۰۹۴ ۲۳,۲۶۹,۲۲۴ ۰ ۰ ۱۸,۶۹۲ ۰ ۵,۸۴۱ ۱۲,۸۵۱ ۲۹۹,۰۳۲,۷۹۳,۱۴۹