صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۵۲۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۳,۴۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۴۵۴,۷۱۴,۳۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۹۱,۵۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۵۱,۷۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۵۱,۷۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۲,۹۹۱,۵۴۵ ۲,۹۵۱,۷۰۹ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۴۵۴,۷۱۴,۳۴۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۲,۹۹۱,۷۸۱ ۲,۹۵۱,۹۴۵ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۴۵۶,۲۶۸,۶۲۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۳,۰۳۵,۲۰۵ ۲,۹۹۶,۲۸۴ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۷۴۸,۵۰۵,۳۲۶
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۲,۹۷۶,۳۵۵ ۲,۹۳۸,۲۴۴ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۳۶۵,۹۶۵,۸۲۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۲,۹۷۰,۸۵۴ ۲,۹۳۲,۸۲۳ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۳۳۰,۲۳۵,۸۳۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳,۰۶۰,۴۵۲ ۳,۰۲۱,۳۹۰ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۹۱۳,۹۸۳,۲۱۳
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳,۰۶۰,۶۸۷ ۳,۰۲۱,۶۲۵ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۹۱۵,۵۳۳,۳۶۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳,۰۶۰,۹۲۲ ۳,۰۲۱,۸۶۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۹۱۷,۰۸۳,۸۰۷
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳,۰۶۱,۱۵۷ ۳,۰۲۲,۰۹۶ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۹۱۸,۶۳۴,۵۴۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳,۰۴۶,۰۳۶ ۳,۰۰۷,۱۸۶ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۹,۸۲۰,۳۶۰,۳۱۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳,۱۴۰,۵۹۲ ۳,۰۹۹,۴۰۴ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۰,۴۲۸,۱۶۹,۳۱۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳,۲۳۱,۷۲۶ ۳,۱۸۹,۳۳۰ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۱,۰۲۰,۸۷۲,۱۲۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳,۲۲۵,۵۱۲ ۳,۱۸۳,۲۰۸ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۰,۹۸۰,۵۲۱,۸۶۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳,۱۶۱,۳۵۸ ۳,۱۱۹,۶۲۰ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۰,۵۶۱,۴۱۷,۸۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳,۱۶۱,۵۹۷ ۳,۱۱۹,۸۵۹ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۰,۵۶۲,۹۸۸,۶۱۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳,۱۶۱,۸۳۵ ۳,۱۲۰,۰۹۷ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۰,۵۶۴,۵۵۹,۶۵۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳,۲۰۶,۷۲۷ ۳,۱۶۶,۴۱۸ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۰,۸۶۹,۸۵۹,۴۴۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳,۲۹۶,۸۱۰ ۳,۲۵۵,۲۶۸ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۱,۴۵۵,۴۶۸,۵۲۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳,۳۰۹,۰۱۸ ۳,۲۶۷,۳۱۲ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۱,۵۳۴,۸۵۲,۶۸۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳,۳۶۰,۷۰۷ ۳,۳۱۶,۳۵۸ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۲۱,۸۵۸,۱۱۵,۷۷۲